ЗАЯВА про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Рубіжанської міської територіальної громади Сєвєродонецького району Луганської області на 2024-2027 роки

Дата: 08.12.2023 13:30
Кількість переглядів: 65

ЗАЯВА про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Рубіжанської міської територіальної громади Сєвєродонецького району Луганської області на 2024-2027 роки

Замовник: 
Рубіжанська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області

Назва документа державного планування:
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Рубіжанської міської територіальної громади Сєвєродонецького району Луганської області на 2024-2027 роки (https://rmva.gov.ua/news/1701966462/

Основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування:
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Рубіжанської міської територіальної громади Сєвєродонецького району Луганської області на 2024-2027 роки (далі – Програма) є документом державного планування місцевого рівня, яким визначаються основні пріоритети розвитку громади.

Головна ціль Програми – забезпечення стабільності, відновлення та розвитку громади, ефективного управління фінансовими, трудових ресурсами. Метою Програми є відновлення економічної активності, забезпечення сталого функціонування соціальної та гуманітарної сфер, відбудова знищеної інфраструктури, формування та розвиток партнерських відносин на регіональному, міжрегіональному рівнях. Важливою складовою реалізації в планах допомоги з відновлення та подальшої стабілізації та розвитку громади (зменшення негативних соціально-економічних наслідків), є забезпечення взаємодії та співробітництва в рамках проектів (програм) міжнародної технічної допомоги. 

Програма визначає мету та пріоритетні напрями дій на 2024-2027 роки щодо забезпечення надійного функціонування соціальної та гуманітарної сфери громади у приймаючих громадах країни, забезпечення реалізації прав і потреб внутрішньо переміщених осіб з числа мешканців громади, удосконалення фінансових, організаційно-правових і технічних механізмів забезпечення належного рівня та якості життя населення, а також забезпечення найважливіших відтворювальних процесів в економічній, соціальній та інших сферах діяльності територіальної громади, максимально можливого зменшення негативних соціально-економічних наслідків військової агресії на території громади після її деокупації.
 
Програму розроблено з урахуванням завдань та положень інших документів державного планування, а саме: Указу Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні»; законів України: «Про військові адміністрації», «Про засади державної регіональної політики», «Про внесення змін до розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів України», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про стратегічну екологічну оцінку»; постанов Кабінету Міністрів України: від 11.03.2022 № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», від 31.05.2021 № 586 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки», від 02.05.2023 № 430 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки», від 26.04.2003 № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проектів Бюджетної декларації та державного бюджету»; Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 695; Стратегії розвитку Луганської області на 2021-2027 роки, затвердженої розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 26.03.2020 № 246; Стратегії розвитку Рубіжанської міської громади до 2027 року та Плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії розвитку Рубіжанської міської громади до 2027 року, затвердженої рішенням Рубіжанської міської ради від 24.12.2020 № 6/21; Плану першочергових дій зі стабілізації ситуації на деокупованих територіях Луганської області та їх реінтеграції, затвердженого розпорядженням голови обласної держадміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 21.09.2023 № 206. 

Якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

Методологія розроблення та реалізації Програми передбачає групування завдань відповідно до стратегічних цілей Стратегії розвитку Рубіжанської міської громади до 2027 року, Стратегії розвитку Луганської області на 2021-2027 роки, з визначенням території впливу, часових рамок і засобів впровадження, індикаторів результативності та орієнтовного обсягу фінансування. 

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Для кожної зі стратегічних цілей Програми визначаються завдання та заходи соціально-економічного та культурного розвитку громади. В реалізації завдань і заходів Програми будуть представлені проєкти, серед яких можуть бути проєкти, які, відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», підлягатимуть оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності. Для таких проєктів має бути здійснена процедура оцінки впливу на довкілля.

Визначення ймовірних наслідків, які можуть мати значний вплив при реалізації документа державного планування:

Для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:
У ході здійснення процедури стратегічної екологічної оцінки будуть оцінені ймовірні наслідки та ризики реалізації заходів, прийнятих у Програмі, як на окремі компоненти довкілля: атмосферне повітря, водні ресурси, відходи, земельні ресурси, біорізноманіття та рекреаційні зони, а також наслідки на здоров’я населення.

Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:
У рамках проведення стратегічної екологічної оцінки передбачається оцінка транскордонних наслідків для таких компонентів довкілля: атмосферне повітря, водні ресурси, відходи, земельні ресурси, біорізноманіття та рекреаційні зони, а також наслідки для здоров’я населення.

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено:

У рамках стратегічної екологічної оцінки проєкту Програми планується розгляд альтернатив з урахуванням ситуації, що склалася на території Громади через широкомасштабну збройну агресією російської федерації проти України, відносно невелику відстань від лінії активних бойових дій та тимчасову окупацію всієї території. Під час здійснення СЕО будуть розглянуті, проаналізовані і обґрунтовані рішення, які будуть найбільш оптимальними щодо природних умов місцевості та орієнтованими на дотримання екологічних вимог. Зважаючи на комплексність заходів проєкту Програми, що обумовлюється необхідністю виконання стратегічних напрямів, направлених на створення умов для збалансованого розвитку території, забезпечення соціальної, економічної та культурної єдності, зменшення негативних соціально-економічних наслідків, які виникли в результаті тимчасової окупації території, здійснюється розгляд виправданих альтернатив планованих рішень. Загальною альтернативою є гіпотетичний (нульовий) сценарій, при якому проєкт Програми не затверджуються.

Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки:

Для проведення стратегічної екологічної оцінки буде використана наступна інформація: статистична інформація; інформація, яка включена в інші акти законодавства, що мають відношення до проєктів документів державного планування; дані моніторингу стану довкілля; експертні оцінки; інша доступна інформація. Під час проведення стратегічної екологічної оцінки будуть застосовані такі аналітичні методи: аналіз тенденцій, оцінка ймовірних наслідків, експертний аналіз. Також будуть використані такі методи участі громадськості, як інформування, консультування, обговорення.

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування:

Під час здійснення СЕО передбачається розглянути заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, визначені законодавством. Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища. Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог: раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій; здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища; здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів; здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб; здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття. В ході виконання СЕО проєкту Програми передбачається розглядання заходів і рекомендації щодо запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, у тому числі здоров’я населення, які можуть виникнути під час реалізації Програми. 

Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку:

Зміст Звіту про СЕО складається у відповідності до вимог ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України № 430 від 2 травня 2023 року «Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки».

Зауваження і пропозиції, та строки їх подання:        

Зауваження та пропозиції від громадськості до заяви про визначення обсягу стратегічної оцінки необхідно надсилати до Рубіжанської міської військової адміністрації:
Е-mail: rmvagovua@ukr.net
Відповідальна особа: Соловйова Ірина 
Контактний телефон: 0951476570

Строки подання:
10 днів з дня розміщення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки (відповідно до пунктів 5,6 статті 10 Закону України «По стратегічну екологічну оцінку»)

Пропозиції і зауваження, що подані після встановленого терміну, не розглядаються.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора